Giảm 15% giá phòng so với giá công bố cho các khách hàng ở từ 1 tháng trở lên

Kegon / Ưu đãi / Giảm 15% giá phòng so với giá công bố cho các khách hàng ở từ 1 tháng trở lên