Miễn phí 03 đồ giặt là hàng ngày khi khách hàng lưu trú từ 5 đêm trở lên

Kegon / Ưu đãi / Miễn phí 03 đồ giặt là hàng ngày khi khách hàng lưu trú từ 5 đêm trở lên